Direcció  tècnica i supervisió d’obres

Direcció d’Execució d’obres d’edificació.

Coordinació de Seguretat i Salut.

Control de Qualitat.

Supervisió Tècnica d’Obra.

Direcció d’Execució d’Obra.

El Director de l’Execució de l’Obra (DEO) és l’agent que, formant part de la Direcció Facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat del que s’edifica.

A CRESTAMAP, a través dels nostres serveis de DEO, assessorem tècnicament des de l’inici del projecte fins a la seva complerta execució. Realitzem un acompanyament de les obres i de la definició de les solucions constructives sense perdre de vista l’objectiu econòmic i temporal. Treballem sota procediments corporatius que comporten un estricte control de qualitat de l’execució.

Disposem de pressupostos actualitzats de mercat que permeten amb antelació preveure el cost i la planificació de cada operació.

Controlem i subscrivim les certificacions parcials i la liquidació final de l’obra executada, recopilant la documentació d’aquesta i aportant els resultats de tot el control realitzat.

Garantim la idoneïtat i conformitat tècnica de l’obra.

Coordinació de Seguretat i Salut.

Amb l’objectiu d’aconseguir la plena Seguretat i Salut en un projecte i la seva execució, és crucial que la coordinació de tots els agents es realitzi de manera segura aplicant els principis generals en matèria de prevenció, seguretat i salut, i tenint present en tot moment la planificació prevista per a la materialització del projecte.

L’especialització i experiència de CRESTAMAP en Coordinació de Seguretat i Salut garanteix un correcte desenvolupament de l’obra assegurant el compliment del reglament de la Prevenció de Riscos Laborals, sense necessitat que la gestió del projecte perdi agilitat, i protegint en tot moment el més important, les persones.

Control de Qualitat.

L’acompanyament dels nostres serveis tècnics aporta un acompanyament complet al client fins al final del procés, tant des del punt de vista de terminis i costos, com del control estricte de la qualitat.

En aquest sentit redactem un Pla de Control de Qualitat específic per a cada projecte. Realitzem el seguiment per a garantir el seu compliment durant l’obra mitjançant els controls i assajos de laboratori necessaris que, prèviament han quedat perfectament definits en el nostre Pla de Control de Qualitat.

Supervisió Tècnica.

Realitzem la supervisió tècnica i el seguiment de la qualitat constructiva de les obres.

Supervisem l’execució tècnica de les obres i les seves instal·lacions amb especial atenció a la qualitat de l’execució en aquells treballs crítics per al resultat del projecte, garantint, per exemple, el millor comportament tèrmic o acústic de les diferents solucions constructives del projecte.